Chuyên mục chia sẻ kiến thức của blog gia sư tiếng Hàn

(으)ㄴ/는/ㄹ 줄 알다/모르다

1) Trường hợp 1 các bạn hiểu ở đây là : 'cái việc này' biết/không biết.
Theo mình thấy thì nó giống như "(으)ㄴ/는/ㄹ 것"
... *Thời quá khứ thì dùng :(으)ㄴ줄 알다/모르다.
사람들이 충효 씨가 떠난 줄 몰라요.
(Mọi người không biết là Chung Hyo 'đã' dời khỏi)
비가 온 줄 몰랐어요.
(Tôi đã không biết là 'đã' mưa)
*Thời hiện tại thì dùng : 는 줄 알다.
친구들은 지금 내가 농담하는 줄 아는구나.
Ra là các bạn nghĩ là mình đang nói đùa à
*Thời tương là thì là :
(으)ㄹ 줄 알다/모르다.
비가 올 줄 모르고 우산을 안 가지고 왔어요.
Không biết 'sẽ' mưa nên đã không đem theo ô.
길이 이렇게 막힐 줄 모르고 늦게 출발했어요.
Không ngờ là đường 'sẽ' tắc như thế này nên đã xuât phát muộn.


2) Trường hợp 2: Có "biết(khả năng)" làm cái gì đó không.
--> Ở trường hợp này chúng ta chỉ có thể sử dụng "Động từ + (으)ㄹ 줄 알다/모르다.
-기타를 칠 줄 알아요?
(Có biết chơi đàn ghita không?
- 운전을 할 줄 모르니까 불편해요.
(Vì không biết lái xe nên rất bất tiện)
- 남을 도울 줄도 알아야지요.
(Phải biết giúp đỡ người khác chứ)
* Lưu ý:
* Đối với danh từ dùng : 인 줄 알다/모르다
오늘이 아버지의 생신인 줄 전혀 몰랐어요.
Hôm nay con đã không biết là ngày sinh nhật bố.
그 사람이 선생님인 줄 몰랐어요.
Không ngờ người đó lại là giáo viên.
* Đối với tính từ dùng : (ㅇ)ㄴ 줄 알다/모르다
그 회사의 직원들이 그렇게 친절한 줄 몰랐어요.
Tôi không ngờ rằng nhân viện công ty đó tử tế vậy.
어제 만나 여자가 그렇게 예쁜 줄 몰랐어요.
Cô gái hôm qua gặp không ngờ đẹp như vậy.

Tổng hợp của gia sư tiếng Hàn Hà Nội.

 
Scroll to top